ZGŁOSZENIE REKLAMACYJNE

Dowód zakupu

Żądanie reklamującego

P.H.U. „Metal – Hurt” D. Rafińska, B. Wesołowska Sp. j., z siedzibą w Toruniu, przy ulicy Batorego 54 informuje, że od dnia 25 maja 2018 roku zastosowanie mają przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, jak również przepisy krajowe w tym zakresie, które zastępują dotychczas obowiązującą ustawę z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2016.922 t.j.) oraz związane z nią akty wykonawcze. Mając na uwadze powyższe, w wypełnieniu obowiązku określonego powyższym Rozporządzeniem i w oparciu jego zapis art. 13 ust. 1 i ust 2, P.H.U. „Metal – Hurt” D. Rafińska, B. Wesołowska Sp. j., z siedzibą w Toruniu, przy ulicy Batorego 54, informuje, że: 1) administratorem przetwarzanych Pani/Pana danych osobowych jest P.H.U. „Metal – Hurt” D. Rafińska, B. Wesołowska Sp. j., z siedzibą w Toruniu, przy ulicy Batorego 54 w Toruniu, tel.:56 654 77 400, e-mail: sprzedaz@metalhurt.com.pl 2) Pani/Pana dane osobowe, począwszy od dnia 25 maja 2018 roku, są przetwarzane w P.H.U. „Metal – Hurt” D. Rafińska, B. Wesołowska Sp. j., z siedzibą w Toruniu w oparciu o art. 6 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w celach związanych z działalnością gospodarczą P.H.U. „Metal – Hurt” D. Rafińska, B. Wesołowska Sp. j., z siedzibą w Toruniu w tym m.in. w celu realizacji procesu reklamacyjnego 4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do pełnej realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, dotyczących prowadzonej działalności gospodarczej przez P.H.U. „Metal – Hurt” D. Rafińska, B. Wesołowska Sp. j., z siedzibą w Toruniu, związanej z obowiązkami reklamacyjnymi i dowodowymi w tym zakresie 5) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w innych celach niż wynikających z działalności P.H.U. „Metal – Hurt” D. Rafińska, B. Wesołowska Sp. j., z siedzibą w Toruniu,, związanej m.in. z procesem reklamacyjnym przez wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych ze względu na Pana/Pani szczególną sytuację, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do krajowego organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.; 7) podanie przez Panią/Pana danych osobowych związanych z działalnością P.H.U. „Metal – Hurt” D. Rafińska, B. Wesołowska Sp. j., z siedzibą w Toruniu jest niezbędne do realizacji procesu reklamacyjnego. Jest Pan/Pani zobowiązana/zobowiązany do ich podania, a konsekwencją braku podania danych osobowych będzie odmowa spełnienia wnioskowanego żądania w zakresie prowadzonej przez P.H.U. „Metal – Hurt” D. Rafińska, B. Wesołowska Sp. j., z siedzibą w Toruniu działalności.

14 + 4 =